- เรื่อง แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  1 ต.ค. 2022 12:50:07

 ที่ ศธ 04058/พิเศษ เรื่อง จัดสรรวงเงินเพิ่มเติม
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  1 ต.ค. 2022 11:29:28

 ที่ศธ 04058/3770 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
       กลุ่มอำนวยการ  30 ก.ย. 2022 16:31:24

 ที่ ศธ 04058/ว3618 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  30 ก.ย. 2022 16:15:47

 ที่ศธ04058/ว3765 เรื่อง การดำเนินการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  30 ก.ย. 2022 14:51:15

 ที่ ศธ 04058/3672 เรื่อง ลาคลอด
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  30 ก.ย. 2022 14:49:25

 ที่ ศธ04058/ว3764 เรื่อง แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  30 ก.ย. 2022 14:23:57

 ที่ ศธ 04058/3628 เรื่อง การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครู
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  29 ก.ย. 2022 15:38:03

 ที่ ศธ04058/ว3734 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  29 ก.ย. 2022 14:31:01

 ที่ ศธ 04058/ว 3674 เรื่อง แจ้งการหักเงินเดือนและนำส่งเงินกู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เดือน กันยายน 2565
       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  29 ก.ย. 2022 11:03:53